Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Последно изменени на:   26.06.2023 г.

Настоящите Условия за ползване се отнасят до интернет страницата / уеб сайта с домейн https://ksp-electronics.com/  (по-долу за краткост наричана „Интернет страницата“ и „Уеб сайта“).

Интернет страницата се администрира и поддържа от „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, с ЕИК 121063161, със седалище и адрес на управление:  гр. София, район Триадица, п.код 1000, ул. „Цар Самуил“ 39.

За контакт с „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, включително за рекламации, отказ от договора или за упражняване на права на субектите на лични данни по Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, моля използвайте следните адреси за контакт:

Адрес: София, п.к. 1766, Младост 4, блок 439, вход Б (от задната страна)Телефон: 0700 19 077e-mail: customer_service@ksp-electronics.com

Интернет страницата на „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД и предлаганите за продажба чрез нея продукти и стоки са предназначени за професионална и сервизна употреба, а не за продажба на крайни клиенти-потребители. Доколкото „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД не може да проверява качеството на лицата –клиенти – е възможна покупката на продукти и стоки от потребители по  смисъла на ЗЗП, за които са приложими посочените тук специални условия и приложимото законодателство. На Интернет страницата на „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД се предлагат както нови, така и употребявани стоки, като състоянието на всеки продукт (нов или употребяван) се посочва в описанието към него.

Обръщаме внимание, че предлаганите от нас продукти трябва да бъдат използвани, сглобявани и монтирани от професионалисти и специализирани сервизи.

Използването  и достъпа до този уеб сайт, както от България, така от целия свят, се осигурява от КСП-Електроникс ЕООД, както следва от условията, посочени по-долу. 

Чрез използване на Интернет страницата на „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД, Вие се съгласявате с настоящите Условия за ползване. В случай на промени в настоящите Условия за ползване, „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД уведомява за това регистрираните потребители на Интернет страницата на предоставените от тях адреси на електронна поща, в срок до 7 дни от приемане на промяната. За всички поръчки, създадени преди изменение на Условията за ползване, ще се прилагат предходните Условия за ползване. 

В случай на несъгласие с изменените Условия за ползване, имате право да се откажете от по-нататъшно използване на Интернет страницата чрез дерегистрация и изтриване на потребителския профил. Потребителите по смисъла на ЗЗП имат и правото да се откажат от договора, без да дължат обезщетения или неустойки или да продължат да използват интернет страницата при действие на предходните Условия за ползване, за което следва да изпратят писмено уведомление в едномесечен срок. Ако потребителите не са упражнили тези свои права, те са обвързани от изменените Условия за ползване.

В случай на поръчка от нашия електронен магазин, е необходимо да приемете настоящите Условия за ползване, за да бъде създадена Вашата заявка. В случай на несъгласие с отделни клаузи на Условията за ползване, моля свържете се с нас на горепосочените адреси за контакт.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Всички права на интелектуалната собственост, авторски права, права върху търговски марки, права върху дизайн, патенти и други в рамките на този уебсайт принадлежат на КСП-Електроникс ЕООД или на съответните правоносители. Всички права запазени. Дубликати или друг вид копиране на съдържанието на този сайт е забранено (КСП-Електроникс си запазва правото да позволява  дубликати на съдържанието по своя преценка). Разрешението за прекопиране на данни  за лични или бизнес цели не позволява включването на материали или на част от тях.

Материалите на този Уебсайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезни модели и другите приложими нормативни актове и всяка непозволена употреба е наказуема по съответния ред.

 

 ПРИЕМАНЕ И АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКИ. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИИ.

След получаване на Вашата поръчка, тя трябва да бъде одобрена, след което ще получите потвърждение на поръчката. За поръчка от нов клиент е необходимо поръчката да бъде потвърдена от служител на КСП –Електроникс ЕООД.

ВАЖНО:

В случай, че към договора е приложимо законодателството за защита на потребителите, то потребителят има право на отказ от договора в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от потребителя, без да е необходимо да посочва причина за това и без да дължи каквито и да било обезщетения или неустойки и без да заплаща каквито и да било разходи, с изключение на разходите, посочени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 ЗЗП – разумни разходи за доставка и връщане, когато потребителят не е избрал най-евтиния метод на доставка; преките разходи за връщане на стоката, ако търговецът не се е съгласил да ги заплати. След разглеждане на уведомлението за отказ, получено от потребителя, „КСП-ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД уведомява потребителя по какъв начин да върне стоката.

Моля, преди да изпратите продукта обратно, свържете се с нас на телефон: тел. +359 2 975 6141; GSM: +359 884 961 401 ; +359 888 843626 или на e-mail адрес: customer_service@ksp-electronics.com  .Това ще спомогне правилната процедура по връщането.

Върнатата стока трябва да бъде с ненарушена опаковка, както и да бъде без повреди или следи от употреба. Чувствителни продукти (напр. такива, които не трябва да бъдат излагани на светлина или въздух) трябва да не бъдат отваряни. При връщане - отговорност на клиента е да гарантира, че всички продукти са надеждно опаковани, етикетирани и транспортирани в съответствие с всички приложими закони и наредби (включително тези, отнасящи се до транспортирането на опасни материали).

Не подлежат на отказ или връщане стоки, които се създават по желание или по размер на клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, включително такива, които се оразмеряват и/или режат по заявка и размер на клиента, както и стоки, които изрично са определени като неотменими или без право на връщане по друга причина, като в тези случаи клиентът дължи заплащане на пълната стойност на стоката след изработката ѝ. Всички продукти за които е посочен срок на доставка, по-голям от 3 работни дни, се изработват по поръчка на клиента и задължително клиентът се уведомява за това при потвърждаването на самата поръчка, преди започването на нейното изпълнение. Връщането на употребявани стоки се приема по преценка на КСП-Електроникс ЕООД.

В случай на връщане или отказ от поръчка извън случаите на потребителски договор, разходите за доставка и връщане, както и за заличаване или възстановяване на поръчки, услуги, ангажимент и всички направени разходи за тях, се възстановяват от клиента.

ЦЕНИ

Наличните в каталога на Интернет страницата цени могат да бъдат променяни от КСП-Електроникс ЕООД във времето, като потребителят на интернет страницата е длъжен да се запознае с актуалната цена на стоката към момента на създаване на поръчка.

ПРИ ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА КЛИЕНТЪТ ИЗВЪРШВА СЛЕДНИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ:

Избира желаните от него продукти,  които добавя в своята кошница като натисне бутон „BUY” (купи)срещу съответната стока. Когато клиентът реши да премине към поръчване на избраните продукти, той ги добавя в своята "кошница" ( намираща се в горната лява част на уеб сайта). В своята "Кошница" Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава поръчката (чрез натискане на виртуален бутон „Продължи”);За да продължи Клиентът се регистрира (ако е нов потребител) или влиза в профила си ( ако е съществуващ потребител), като въвежда информация за име, фамилия, телефон и адрес на доставка, и натиска бутон „Продължи”;Ако е съществуващ клиент се показват адрес за доставка и телефон с възможност за промяна на данните и избор на начин на плащане. Ако е нов потребител се появява форма за регистриране чрез въвеждане на необходимата информация за изпълнение на поръчката ( имейл адрес, име, фамилия, телефон, адрес на доставка) и възможност за избор на плащане.Клиентът потвърждава заявените данни от бутона „Продължи”Поръчката за покупка на стока през www.ksp-electronics.com се счита за извършена след натискане на бутона "Плащане ".При посочени непълни, неверен или грешени адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за КСП-Електроникс ЕООД, съответно не възниква задължение за нейното изпълнение.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНЕ:

• Кредитни карти- включват основни видове кредитни карти включително MasterCard, VISA, Diners Club и American Express.• PayPal плащания, също се приемат.

Плащанията по електронен път се извършват от лицензиран доставчик на платежни услуги, при прилагане на съответните условия за защита на данните на платеца и на плащането в криптиран вид, като КСП-ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД не получава, обработва или съхранява данни, свързани с банкови карти или други детайли, които биха могли да застрашат сигурността на платеца или плащането.

• Банкови преводи (моля, имайте предвид, че таксуваме 7 € (седем) евро за банкови преводи, наредени от държави извън ЕС)

Ако КСП-Електроникс има основание за съмнение в способността на клиента да извърши дадено плащане или във възможността на плащането да достигне до доставчика, КСП-Електроникс може да спре доставката на всякакво ниво, докато плащането бъде извършено.

КСП-ЕЛЕКТРОНИКС МИКРО СМЕТКА

Всеки регистриран клиент получава КСП Електроникс Микро Сметка. Тази услуга позволява на нашите клиенти да се създадат виртуална КСП-Електроникс сметка, чрез която да пазаруват при нас.  Потребителят може да депозира пари в Микро сметката си и да пазарува свободно, без да се ангажира с банкови преводи или PayPal и по този начин да спести време. Парите в микро депозита могат да бъдат използвани само в рамките на сайта или обектите на КСП-Електроникс, както за услуги така и за продукти. По този начин, потребителите могат да избегнат банкови такси. Тази услуга е подходяща и предпочитана от редовни клиенти. Всеки потребител с Микро Сметка, ще се възползват от бързо плащане, чрез просто натискане на бутона "заплащане". Освен това, всеки клиент, ще се възползва от парични отстъпки, промоции и други при зареждане на микро сметката си. Зареждането става само в обектите на КСП-Електроникс.  Ако желаете да получите повече информация за Микро Сметка моля свържете се с нашите представители за обслужване на клиенти.

ДОСТАВКА

Фирма "КСП-Електроникс" работи със следните куриерски фирми":

Еконт Експрес

Спиди

DHL Express

Български Пощи

Всички разходи , извършени от КСП-Електроникс за транспортни такси и спедиторски разходи, ще бъдат заплатени от поръчителя (клиента). Всички поръчки предадени на превозвача ще се считат  за доставени на клиента и риска от загуба, ще премине към клиентите. КСП-Електроникс ще положи всички разумни усилия, за да планирате доставка възможно най-бързо, въпреки че КСП-Електроникс не носи отговорност за неизпълнение на поръчката на определена дата. При създаване на поръчката, клиентът избира предпочитаният от него метод на доставка.

 Фирма 'КСП-Електроникс' не носи отговорност за забавени пратки по независещи от нея причини.

Срока за доставка е от 1 до 3 работни дни за всички налични продукти на склад и зависи от обслужването на съответното населено място. За продуктите, които не са налични на склад допълнително се уточнява срока за доставка.

ЗАКОНОВА И ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Законова гаранция съгласно ЗЗП и ЗПЦСЦУПС

Доставчикът напомня за наличието на законова гаранция уредена в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС) в случаите, в които този закон е приложим към договора за продажба и същият има характеристиките на потребителски договор, по който се предоставя цифрово съдържание или цифрова услуга или стока с цифрово съдържание или цифрова услуга. Законовата гаранция по ЗПЦСЦУПС гарантира, че стоката отговаря на характеристиките на договора за продажба и е възможно при установено несъответствие, то да бъде заявено до 2 години от датата на доставка на стоката (според вида на стоката/услугата и приложимостта на ЗПСЦУПС към договора), но не по-късно от 2 месеца от установяване на несъответствието.

В контекста на законовата гаранция, когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, Потребителят има право:-  да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;- да получи пропорционално намаляване на цената;- да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената сума. При предявяване на рекламация потребителят има право да претендира привеждане на стоката в съответствие с договора като може да избере това да стане чрез ремонт или замяна на стоката, освен ако несъответствието се дължи на неточности или неясноти в поръчката на Клиента. Доставчикът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни за Доставчика, или ако биха довело до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;2. значимостта на несъответствието, и 3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя. Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато:1. Доставчикът не е извършил ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие с договора.2. се появи несъответствие въпреки предприетите от Доставчика действия за привеждане на стоката в съответствие;3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба;4. Доставчикът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че той няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от Доставчика. Функционалността на стоките, съдържащи цифрово съдържание или цифрови услуги или цифрови елементи, както и необходимите мерки за техническа защита и тяхната съвместимост с конкретен софтуер или хардуер, са посочени в описанието на съответната стока на Интернет страницата, както и в придружаващата ги продуктова информация и гаранционна карта.

Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато Доставчикът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие, освен ако несъответствието се дължи на неточности или неясноти в поръчката на Клиента. Когато потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до Доставчика, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба и е налице основание за разваляне на договора, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват. Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на Доставчика без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил Доставчика за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок. Доставчикът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на Доставчика. Доставчикът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

Законовата гаранция за съответствие се прилага независимо от търговската гаранция, която може да бъде предоставена.

Търговска гаранция

Някои стоки, продавани чрез Уебсайта, могат да се ползват и от търговска гаранция, чиято продължителност е посочена на продуктовата страница на съответната стока. Ако стоката се ползва от търговска гаранция, Потребителят ще получи гаранционна карта най-късно в момента на получаване на поръчката си, в който ще бъде посочено съдържанието на търговската гаранция, изпълнението й, продължителност и териториален обхват, както и името и адреса на поръчителя. За всички стоки важат гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

Гаранцията отпада в случай на:

- повреди, причина за които е неправилно съхранение или експлоатация.

- опит за ремонт от страна на Потребителя и/или друго непрофесионално лице.

- при използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.

- в следствие на форсмажорни обстоятелства.

- при други специфични условия упоменати в търговската гаранция, която придружава уреда.

ЛИЧНИ ДАННИ

1. Какви данни са ни необходими?

В качеството си на администратор на лични данни, ние събираме и обработваме следните лични данни:

А) При регистрация на нов потребител

Име, фамилия, имейл адрес, парола;

Б) При поръчка от интернет страницата

Име, фамилия, телефон, имейл адрес, парола, адрес за доставка;

2. Защо тези данни са ни необходими?

Личните Ви данни са ни необходими, за да можем да доставим Вашата поръчка и да изпълним поетото към Вас договорно задължение.

3. Как се обработват и съхраняват личните Ви данни? 

Личните Ви данни се обработват в при администратора, като за целите на доставката те се предоставят за обработка на съответния спедитор / доставчик, който осигурява тяхната обработка, съхранение и запазване в съответствие със законодателството за защита на личните данни

Трети страни нямат достъп до личните Ви данни, освен ако не съществува специфично законово изискване.

4. Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, ние имаме право да съхраняваме вашите документи за срок до 3 години, при подходящите технически и организационни мерки за защита на данните. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. 

При отбелязване на отметката „Искам да получавам отстъпки и промоции“ потребителят дава съгласие да получава на посочените от него имейл адрес и/или телефон за контакт маркетингови съобщения за актуални промоции и отстъпки. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия за маркетинг и актуализиране на услугата, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация. 

5. С какви права разполагате?

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете, както и да поискате ограничаване на обработването или да възразите срещу обработването или да поискате пренос на данните. Моля, свържете се с нас за упражняване на Вашите права чрез молба в свободен текст (която трябва ясно да идентифицира Вас, личните данни, до които желаете достъп и какви действия искате да бъдат предприети) на горепосочените адрес, имейл адрес или телефон за контакт.

В случай, че искате да подадете оплакване от начина, по който сме обработили личните Ви данни, моля, свържете се нас на горепосочените адрес, имейл адрес или телефон за контакт. Нашият отговорен служител ще разгледа жалбата Ви и ще положи всички възможни усилия, за да разреши въпроса в едномесечен срок. 

Ако и след това смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни или компетентния съд.

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Потребителите на Уебсайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения и коментари, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък "Съдържание"), които правят публично достояние или предават конфиденциално чрез използването на Уебсайта, са отговорност единствено на Потребителя, който генерира това Съдържание.

Използвайки Уебсайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Уебсайта.

Потребителят се съгласява да НЕ използва Уебсайта, за да:

- формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на трети лица или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;- създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Уебсайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Уебсайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено.се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Доставчика, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно самоличността си;- фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Уебсайта;- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, непоискани търговски съобщения (spam), "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;- да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;- да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Уебсайта;- да пречи на предоставянето на услугите на Уебсайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не спазва изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Уебсайта;- да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони;- да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;- да събира и използва неправомерно персонална информация за други Потребители.- Доставчика си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Уебсайта на Потребители, които еднократно или системно нарушават изброените по-горе изисквания.

Доставчика си запазва правото да редактира и премахва информация предоставена от потребителя в нарушение на изброените по-горе изисквания.

ПРЕПРАТКИ ОТ И УЕБСАЙТА

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на Уебсайта при следните условия:

препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието й, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;не трябва да отваря страницата от Уебсайтав рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на Уебсайта;не трябва да посочва явно или неявно, че Уебсайта препоръчва него и/или продуктите и услугите му;не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на Уебсайта.Със създаването на препратка към Уебсайта собственика на уебсайта декларира, че приема настоящите Условия, дори и да не ползва услугите на Уебсайта.

Собствениците на уебсайтове и страници извън Уебсайта нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание.

Предоставените препратки на Уебсайта към други уебсайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Уебсайта и след използването на препратката настоящите Условия губят сила.Доставчикът не контролира тези уебсайтове, към които е поставил препатка, и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин Доставчикът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези уебсайтове, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв уебсайт е изцяло отговорност на Потребителя.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ

Продуктите са предназначени за професионална и сервизна употреба. Всички наши продукти, НЕ са проектирани или предназначени за използване в ядрени съоръжения, за поддържане на живота, човешки импланти, полетни системи за контрол или всяка друга функция или употреба, която може да доведе до наранявания или повреда на имущество.

КСП-ЕЛЕКТРОНИКС ПРЕГЛЕД & FEEDBACK

Всеки отзив или мнение е важно за нас и нашето бъдеще или съществуващи клиенти. Тази информация помага на други клиенти да вземат по-информирани решения за покупка. Ние вярваме, че нашите клиенти са в най-добра позиция да оценят нашите продукти и услуги и ще се радваме да получим Вашата обратна връзка. Ние ценим вашето мнение, тъй като те ще ни помогне да се подобри, както добре.

ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ ЗА ТОВА КАК ДА НАПИШЕТЕ ЕДНО НАИСТИНА ДОБРО МНЕНИЕ ИЛИ КОМЕНТАР

КСП Електроникс- няма да редактира  думи или фрази – всяко мнение или коментар, съдържащ неприемливо съдържание ще бъде отхвърлен и няма да се появи на сайта

  • Дайте информацията, която мислите, че ще помогне на другите.
  • Не използвайте главни букви, ако те не са приложими.
  • Дайте Вашата оценка, само когато вече сте получили продукта, обяснявайки какво Ви е харесва или не харесва за него и защо.
  • Дайте вашето мнение за даден артикул или друга тема

ОГРАНИЧЕНИЯ

При преразглеждане на сайта, се твърди, че някои от коментарите съдържа някое от горните ограничения, КСП-Електроникс си запазва правото да не публикува коментара и да предприеме всички необходими действия, за премахването на коментара или потребителя.Всички коментари в сайта стават собственост на КСП-Електроникс ЕООД веднъж публикувани.Вашата лична информация няма да бъде използвана или представяна на трети лица.

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

(1) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. "Проф.Цветан Лазаров" 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

уебсайт: cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите (КЗП)

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: kzp.bg

(3) Платформа за АРС (Алтернативно решаване на спорове)

При възникнал спор, който не може да бъде решен съвместно с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, можете да използвате:

1) Помирителна комисия към КЗП

Можете да поискате формиране на помирителна комисия чрез:

 - портал на КЗП, секция "Помирителна комисия" - https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya;

 - по факс, поща или на гише, в централното и териториалните подразделения на КЗП;

 - електронната платформа за онлайн решаване на спорове.

2) Европейската плартофма за онлайн решаване на спорове

официален уебсайт:

ec.europa.eu/consumers/odr

(4) Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13Факс: 02 / 980 73 15Гореща линия: 0700 111 22Уeб caйт: www.cpc.bg

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СПОРОВЕ

Настоящите Условия за ползване и всички спорове, възникнали от или във връзка с Интернет страницата, се регулират от разпоредбите на българското материално и процесуално право..

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът с компетентната юрисдикция, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.

Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.

ДРУГИ

Доставчикът не гарантира точността, изчерпателността, верността или характера на изпращано и разпространявано чрез Уебсайта съдържание. Доставчикът не гарантира също така, че материалите или услугите в този Уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Доставчикът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки, без предварително известие.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че Уебсайтът е свързан с тази мрежа, Доставчикът не може да гарантира, че потокът информация от и към Уебсайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

Ползването на Уебсайта от лица под 18 години е забранено.

ОТДЕЛЕН СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УЛЕСНЯВАНЕ УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

I. Право на отказ от сключения договор

Част първа от формуляра съдържа информация за следните права на потребителя:

1. потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причина, в срок 14 календарни дни;

2. правото на отказ от договора започва да тече считано от ................. (попълва се от търговеца преди предоставянето на формуляра на потребителя);

3. когато потребителят не получи настоящия формуляр, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента, в който получи пълната информация, като този срок не може да бъде по-дълъг от една година и 14 календарни дни;

4. когато потребителят не получи цялата задължителна преддоговорна информация за съответния договор, срокът за упражняване правото на отказ започва да тече от момента на получаване на пълната информация, като този срок не може да бъде по-дълъг от 3 месеца и 14 календарни дни; 

5. за да упражни правото си на отказ от сключения договор, потребителят уведомява търговеца на посочените от него по-долу име и адрес за своето решение; уведомяването се извършва на траен носител, например писмо, изпратено по пощата или по електронна поща; за да упражни правото си на отказ от договора, потребителят може да използва и настоящия формуляр, но това не е задължително;

6. когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи каквито и да са разходи;

7. информация, че в допълнение към правото на отказ от сключения договор е възможно националното законодателство на държавите - членки на Европейския съюз, да предоставя допълнителни права на потребителя, например правото да прекрати договора в случай на непредоставяне на информация от страна на търговеца.

II. Забрана за авансово плащане

Част втора от формуляра съдържа информация за следните права на потребителя:

1. в периода, през който потребителят може да упражни правото си на отказ от договора, е забранено извършването на авансово плащане от страна на потребителя;

2. забраната за извършване на авансово плащане по т. 1 се отнася за всички видове престации, в т.ч. за плащането и предоставянето на гаранции, за блокирането на пари по сметки, за изричното признаване на задължения, и се отнася не само за плащанията към търговеца, но и към трети страни.

III. Уведомление за отказ от сключения договор

Част трета съдържа следните реквизити:

1. до ........................ (име и адрес на търговеца) 

2. с настоящото долуподписаният/те .............. Ви уведомявам, че се отказвам от договора

3. дата на сключване на договора .............

4. име на потребителя/ите ..............................

5. адрес/и на потребителя/ите ......................

6. подпис на потребителя/ите ..............................

7. дата на уведомяването .......................................

Указания за попълване на раздел III

1. попълва се от търговеца преди предоставяне на формуляра на потребителя;

2. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; посочват се трите имена на потребителя/ите;

3. попълва се от търговеца и се посочва датата на сключване на договора;

4. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ;

5. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване на правото на отказ;

6. попълва се от потребителя/ите само когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ; подписва се от потребителя/ите само ако уведомяването е извършено на хартиен носител;

7. попълва се от потребителя/ите, когато настоящият формуляр се използва за упражняване правото на отказ.

Потвърждение за получаване на информацията:

Подпис на потребителя/ите:

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата, съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(а) добавете или:

- "Ние ще приберем стоките", или

- "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на.... (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

- "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

- "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

- ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

- ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

.